Taisyklės

KONKURSO „GERIAUSIAS INSTRUKTORIUS 2021” TAISYKLĖS IR SĄLYGOS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Konkurso organizatorius: VšĮ “KET ekspertai” į. k.: 304514404, adresas: Drobės g. 89 – 1B, 45182 Kaunas (toliau – Organizatorius).
1.2. Konkursas vyksta: 2021 m rugsėjo 5 d. (sekmadienis), nuo 10.00 val.
1.3. Konkurso vietos adresas: Krėvės pr. 114, Kaunas (Kauno Technikos Profesinio Mokymo Centras)
1.4. Konkurso įskaitos: Vairavimo instruktoriai; vairuotojų mokytojai.
1.5. Asmuo atsakingas už konkurso organizavimą: Solveiga Dambrauskaitė-Bakutienė, tel. +370 637 28115, el. p. solveiga@ketekspertai.lt

2. REGISTRACIJA
2.1. Asmenys norintys dalyvauti konkurse registruojasi svetainėje www.geriausiasinstruktorius.lt arba el. p. info@ketekspertai.lt
2.2. Vienas asmuo gali dalyvauti tik vienoje įskaitoje (vairavimo instruktorių arba vairuotojų mokytojų).
2.3. Iš vienos vairavimo mokyklos gali dalyvauti neribotas skaičius konkurso dalyvių.
2.4. Asmuo laikomas užsiregistravusiu tik kai sumoka dalyvio mokestį numatytą 4.1. punkte ir sulaukia registracijos patvirtinimo elektroniniu paštu.
2.5. Konkurse dalyvaujantys asmenys sutinka, kad registracijos metu užpildytoje formoje jų nurodytus duomenis (vardas, pavardė, el. paštas, telefono numeris) Organizatorius tvarkys šio konkurso organizavimo ir laimėtojų skelbimo tikslais.

3. DALYVIAMS KELIAMI REIKALAVIMAI
3.1. Konkurso dalyviai, konkurso dieną, privalo turėti LTSA nustatyta tvarka suteiktą leidimą dirbti vairavimo instruktoriumi ar vairuotojų mokytoju bei būti įtraukti į Asmenų, turinčių teisę dirbti vairuotojų mokytojais, vairavimo instruktoriais arba vairuotojų mokytojais ir vairavimo instruktoriais, sąrašą: https://keltra.vkti.gov.lt/kelappweb/web/pazymejimai.jsp
3.2. Konkurso dalyviams dirbti vairavimo mokykloje nėra privaloma.
3.3. Atlikdamas konkurso užduotis dalyvis vadovaujasi sąžiningumo principu ir tik savo žiniomis bei įgūdžiais. Kitų asmenų pagalba, mobilios įrangos ar kitų priemonių naudojimas siekiant paveikti konkurso užduoties rezultatą (pvz. ieškoma teisingų atsakymų internete naudojantis mobiliuoju telefonu) yra netoleruojamas.
3.4. Pastebėjus sukčiavimo atvejus, Organizatorius pasilieka teisę be atskiro įspėjimo išbraukti dalyvį iš konkurso dalyvių sąrašo. Dalyvio mokestis – negražinamas.

4. DALYVIO MOKESTIS
4.1. Vieno asmens dalyvio mokestis yra 30.00 eur (trisdešimt eur 00 ct).
4.2. Jei dalyvis atsisako dalyvauti konkurse, jis savo sumokėtą mokestį gali perleisti kitam dalyviui atitinkančiam keliamus reikalavimus. Registracija perkeliama kitam dalyviui, informavus Organizatorių el. p. info@ketekspertai.lt bet ne vėliau kaip iki rugsėjo 1 d. ir sulaukus patvirtinimo.

5. KONKURSO ETAPAI
5.1. I ETAPAS. TEORIJOS UŽDUOTYS
5.1.1 Šiame etape dalyvauja visi užsiregistravę ir dalyvio mokestį sumokėję dalyviai.
5.1.2 Teorijos užduotys yra atliekamos prie kompiuterio. Jei dėl techninių galimybių to padaryti neįmanoma, užduotys gali būti atliekamos sprendžiant jas raštu.
5.1.3 Užduočių temos:
• Kelių eismo taisyklės
• Motorinės transporto priemonės valdymo įgūdžių ir gebėjimų vertinimo kriterijai bei metodai
• Saugus eismas ir kelių infrastruktūra
5.1.4. Vieną temą sudaro 15-30 klausimų. Kiekvienas teisingai atsakytas klausimas vertinamas 1 balu.
5.1.5. Klausimai gali turėti 2-5 atsakymo variantus iš jų teisingų gali būti 1-5. Klausimas laikomas atsakytu teisingai, jei pažymimi visi teisingi atsakymai. Į klausimus atsakyti reikia per užduočiai skirtą ir iš anksto numatytą laiką.
5.1.6. Dalis klausimų gali būti atvirų, jie laikomi atsakytais teisingai jei įrašomas tikslus, konkretus atsakymas.
5.1.7. Atsakymus vertina ir taškus skaičiuoja Organizatoriaus sudaryta komisija.

5.2. II ETAPAS. PRAKTIKOS UŽDUOTYS (4-6 užduotys)
5.2.1. Į antrąjį etapą patenka apie 40 dalyvių geriausiai pasirodžiusiųjų pirmąjame etape.
5.2.2. Dalyviams dalyvaujantiems skirtingose įskaitose (vairavimo instruktoriams ir vairuotojų mokytojams) praktikos užduotys skiriasi.
5.2.3. Vairavimo instruktoriai antrame etape dalyvauja su savo mokomąja transporto priemone atitinkančia B kategorijos mokomųjų transporto priemonių reikalavimus (dešinėje pusėje įmontuoti pedalai).
5.2.4. Praktikos užduotyse vertinamas atsakymų/veiksmų tikslumas ir (arba) užduoties atlikimo greitis.
5.2.5. Maksimalus užduoties įveikimo limitas – 5 minutės. Viršijus šį limitą užduotis laikoma neįvykdyta ir dalyviui nėra skiriama taškų.
5.2.6. Figūrinis vairavimas (numatyta 1 arba 2 užduotys tik vairavimo instruktoriams)
5.2.6.1. Figūrinio vairavimo užduotyse vadovaujamasi pateikta schema.
5.2.6.2. Su trasa galima susipažinti pėsčiomis, po trasos schemos pateikimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo dalyvio starto.
5.2.6.3. Už kiekvieną kliudytą kūgelį skiriama 10 sek. bauda.
5.2.6.4. Pažeidus „bazės“ taisyklę skiriama 10 sek. bauda.
5.2.6.5. Jeigu trasa įveikiama ne pagal schemą, tai laikoma trasos nevykdymu ir skiriamas blogiausias laikas +20 sek. bauda.
5.2.6.6. Po visų dalyvių pasirodymo, užduočių įveikimo laikas paverčiamas konkurso taškais.
5.3. Visos konkurso užduotys iki konkurso dienos yra laikomos paslaptyje.
5.4. Konkurso užduotys nereikalauja išankstinio fizinio pasirengimo.

6. PRIZAI IR APDOVANOJIMAI
6.1. Organizatoriaus apdovanojimai:
• Geriausi trys vairavimo instruktoriai,
• Geriausi trys vairuotojų mokytojai
• Vairavimo mokykla, kurios dalyvių daugiausiai dalyvavo konkurso antrame etape.
6.2. Konkurso dalyviams gali būti papildomai įsteigti ir kiti šiose taisyklėse nenumatyti rėmėjų prizai.
6.3. Prizai į pinigus nėra keičiami.
6.4. Dalyvaudami konkurse, dalyviai sutinka jog konkurso laimėtojų vardai, pavardės bei vairavimo mokyklos pavadinimas kurioje nugalėtojas dirba renginio dieną, bus paskelbti interneto svetainėje www.geriausiasinstruktorius.lt bei konkurso „Geriausias vairavimo instruktorius” socialinio tinklo Facebook paskyroje.
6.5. Apdovanojimų procedūra:
6.5.1. Apdovanojimai vyks 2021-09-05 pasibaigus konkurso užduotims ir komisijai suskaičiavus visus balsus.
6.5.2. Nugalėtojai nedalyvavę apdovanojimuose netenka teisės į prizą.
6.6. Skundai ir pretenzijų pateikimas
6.6.1. Pastebėjus dalyvių sukčiavimą ar nesąžiningą dalyvavimą konkurse privalu nedelsiant informuoti konkurso Organizatorių.
6.6.2. Pretenzijos pateikimas po rezultatų paskelbimo priimamos ne vėliau kaip per 20 min.

7. ATSISAKYMAS DALYVAUTI
7.1. Konkurso dalyvis iki konkurso dienos gali el. p. info@ketekspertai.lt kreiptis į Organizatorių ir atsisakyti dalyvauti Konkurse. Atsisakius dalyvauti Konkurse, Konkurso dalyvio pateikti asmens duomenys toliau nebus tvarkomi Konkurso vykdymo tikslu, tačiau iki atsisakymo dalyvauti Konkurse tvarkyti asmens duomenys bus laikomi tvarkytais teisėtai.
7.2. Atsisakius dalyvauti konkurse po 2021 m. rugpjūčio 20 dienos arba neatvykus į konkursą renginio dieną, dalyvio mokestis nėra grąžinamas.

8. KITOS NUOSTATOS
8.1. Jei konkurso negalima organizuoti laikantis karantino reikalavimų arba dėl kitų Vyriausybės nustatytų apribojimų, dalyvio registracija ir mokestis yra perkeliamas į kitą datą, kuri skelbiama pasibaigus karantino ar kitiems renginių ribojimams, bet ne vėliau kaip per 3 mėnesius jiems pasibaigus.
8.2. Asmenys pagal šias taisykles užsiregistruodami dalyvauti konkurse patvirtina savo dalyvavimą jame, sutinka su šiomis taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis.

VšĮ „KET ekspertai“ direktorė            Solveiga Dambrauskaitė-Bakutienė

____________________