Uncategorized

Taisyklės 2022

KONKURSO „GERIAUSIAS INSTRUKTORIUS 2022” TAISYKLĖS IR SĄLYGOS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Konkurso organizatorius: VšĮ “KET ekspertai” į. k.: 304514404, adresas: Drobės g. 89 – 1B, 45182 Kaunas (toliau – Organizatorius).
1.2. Konkursas vyksta: 2022 m spalio 9 d. (sekmadienis), 14:00-16:00 val.
1.3. Konkurso vietos adresas: Tvirtovės al. 35, Kaunas (Kauno Technikos Kolegija)
1.4. Asmuo atsakingas už konkurso organizavimą: Solveiga Dambrauskaitė-Bakutienė, el. p. solveiga @ ketekspertai.lt

2. REGISTRACIJA
2.1. Asmenys norintys dalyvauti konkurse registruojasi svetainėje www.geriausiasinstruktorius.lt arba el. p. info@ketekspertai.lt
2.2. Iš vienos vairavimo mokyklos gali dalyvauti neribotas skaičius konkurso dalyvių.
2.3. Asmuo laikomas užsiregistravusiu tik kai sumoka dalyvio mokestį numatytą 4.1. punkte ir sulaukia registracijos patvirtinimo elektroniniu paštu.
2.4. Konkurse dalyvaujantys asmenys sutinka, kad registracijos metu užpildytoje formoje jų nurodytus duomenis (vardas, pavardė, el. paštas, telefono numeris) Organizatorius tvarkys šio konkurso organizavimo ir laimėtojų skelbimo tikslais.

3. DALYVIAMS KELIAMI REIKALAVIMAI
3.1. Konkurso dalyviai, konkurso dieną, privalo turėti LTSA nustatyta tvarka suteiktą leidimą dirbti vairavimo instruktoriumi ar vairuotojų mokytoju bei būti įtraukti į Asmenų, turinčių teisę dirbti vairuotojų mokytojais, vairavimo instruktoriais arba vairuotojų mokytojais ir vairavimo instruktoriais, sąrašą: https://keltra.vkti.gov.lt/kelappweb/web/pazymejimai.jsp
3.2. Konkurso dalyviams dirbti vairavimo mokykloje nėra privaloma.
3.3. Atlikdamas konkurso užduotis dalyvis vadovaujasi sąžiningumo principu ir tik savo žiniomis bei įgūdžiais. Kitų asmenų pagalba, mobilios įrangos ar kitų priemonių naudojimas siekiant paveikti konkurso užduoties rezultatą (pvz. ieškoma teisingų atsakymų internete naudojantis mobiliuoju telefonu) yra netoleruojamas.
3.4. Pastebėjus sukčiavimo atvejus, Organizatorius pasilieka teisę be atskiro įspėjimo išbraukti dalyvį iš konkurso dalyvių sąrašo. Dalyvio mokestis – negražinamas.

4. DALYVIO MOKESTIS
4.1. Vieno asmens dalyvio mokestis yra 30.00 eur (trisdešimt eur 00 ct).
4.2. Jei dalyvis atsisako dalyvauti konkurse, jis savo sumokėtą mokestį gali perleisti kitam dalyviui atitinkančiam keliamus reikalavimus. Registracija perkeliama kitam dalyviui, informavus Organizatorių el. p. info@ketekspertai.lt bet ne vėliau kaip iki spalio 5 d. ir sulaukus patvirtinimo.

5. KONKURSO ETAPAI
5.1. I ETAPAS. TEORIJOS UŽDUOTYS
5.1.1 Šiame etape dalyvauja visi užsiregistravę ir dalyvio mokestį sumokėję dalyviai.
5.1.2 Teorijos užduotys yra atliekamos naudojantis savo mobiliojo ryšio įrenginiu (telefonu ar planšetiniu kompiuteriu). Įrenginiams keliami reikalavimai: liečiamas ekranas, interneto ryšys, mobilioji aplikacija „Kahoot!“.
5.1.3 Užduočių temos:
• Kelių eismo taisyklės.
• Motorinės transporto priemonės valdymo įgūdžių ir gebėjimų vertinimo kriterijai bei metodai.
• Saugus eismas, kelių infrastruktūra, darnus judumas.
5.1.4. Teorijos etape dalyvių laukia 30-50 klausimų. Teisingai atsakyti klausimai vertinami automatiškai „Kahoot!“ sistemos nustatytu algoritmu. Greičiau atsakęs dalyvis gauna didesnį taškų skaičių už atsakiusį teisingai per ilgesnį laiką.
5.1.5. Klausimai gali turėti 2-4 atsakymo variantus iš jų teisingų gali būti 1-4. Klausimas laikomas atsakytu teisingai, jei pažymimi visi teisingi atsakymai. Į klausimus atsakyti reikia per užduočiai skirtą ir iš anksto numatytą laiką.
5.1.6. Dalis klausimų gali būti atvirų, jie laikomi atsakytais teisingai jei įrašomas tikslus, konkretus atsakymas.
5.1.7. Atsakymų rezultatai pateikiami iš karto po kiekvieno užduoties klausimo.

5.2. II ETAPAS. PUSFINALIS
5.2.1. Į antrąjį etapą patenka trys, daugiausiai taškų pirmajame etape, surinkę dalyviai.
5.2.2. Kiekvienam dalyviui individualiai pateikiama 20 galimų egzaminuojamojo veiksmų vertinamų praktinio B kategorijos vairavimo egzamino metu VĮ „Regitra“. Egzaminuojamųjų veiksmai yra vardinami po vieną. Dalyviui, po kiekvieno išgirsto veiksmo, reikia pasakyti ar tai praktinio egzamino metu vertinama kaip kritinė ar nekritinė klaida. Vienas teisingas atsakymas vertinamas vienu tašku. Atsakius teisingai tris atsakymus iš eilės, fiksuojami 3 taškai, atsakius neteisingai- neužfiksuoti taškai “sudega”. Pasyvus žaidimas negalimas. Nuskambėjus užduoties sąlygai, dalyvis privalo pateikti atsakymą, priešingu atveju, neužfiksuoti taškai „sudega“.
5.2.3. Pirmiausiai užduotį vykdo mažiausiai taškų pirmajame etape surinkęs antro etapo dalyvis, po jo užduotį atlieka daugiau surinkęs dalyvis, paskutinis užduotį atlieka daugiausiai taškų pirmajame etape surinkęs dalyvis.
5.2.4. Užduotis parengta remiantis „Motorinės transporto priemonės valdymo įgūdžių ir gebėjimų vertinimo kriterijų bei metodų aprašu“.

5.2.5. Maksimalus užduoties atlikimo laikas – 2 minutės. Viršijus šį limitą užduotis nebetęsiama, fiksuojamas taškų rezultatas.

5.3. III ETAPAS. FINALAS
5.3.1. Į trečiąjį etapą patenka du, daugiausiai taškų antrajame etape, surinkę dalyviai. Jei dalyviai antrajame etape surenka vienodą skaičių taškų, į finalą patenka daugiau taškų pirmajame etape surinkęs konkurso dalyvis.
5.3.2. Finalo dalyviams bendrai pateikiama 10 klausimų. Atsakymo pirmumą turi pirmas pakėlęs ranką dalyvis. Už kiekvieną teisingai atsakytą klausimą dalyviui skiriamas 1 taškas.
5.3.3. Pirmiausiai užduotį vykdo mažiausiai taškų pirmajame etape surinkęs antro etapo dalyvis, po jo užduotį atlieka daugiau surinkęs dalyvis, paskutinis užduotį atlieka daugiausiai taškų pirmajame etape surinkęs dalyvis.
5.3.4. Jei po 10 klausimų, dalyviai surenka vienodą skaičių taškų, dalyviams užduodamas papildomas klausimas.

5.4. Visos konkurso užduotys iki konkurso dienos yra laikomos paslaptyje.
5.5. Konkurso užduotys nereikalauja išankstinio fizinio pasirengimo.

6. PRIZAI IR APDOVANOJIMAI
6.1. „Geriausio vairavimo instruktoriaus“ taure apdovanojimas daugiausiai taškų finaliniame etape surinkęs konkurso dalyvis.
6.2. Konkurso dalyviams gali būti papildomai įsteigti ir kiti šiose taisyklėse nenumatyti rėmėjų prizai.
6.3. Prizai į pinigus nėra keičiami.
6.4. Dalyvaudami konkurse, dalyviai sutinka būti fotografuojami ir (ar) filmuojami konkurso metu. Taip pat dalyviai sutinka jog, konkurso laimėjimo atveju, jo vardas, pavardė bei vairavimo mokyklos pavadinimas kurioje nugalėtojas dirba renginio dieną, gali būti paskelbti interneto svetainėje www.geriausiasinstruktorius.lt bei konkurso „Geriausias vairavimo instruktorius” socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje.
6.5. Apdovanojimų procedūra:
6.5.1. Apdovanojimai vyks 2022-10-09 pasibaigus konkurso užduotims ir komisijai suskaičiavus visus balsus.
6.5.2. Nugalėtojai nedalyvavę apdovanojimuose netenka teisės į prizą.

7. SKUNDAI IR PRETENZIJŲ PATEIKIMAS
7.1. Pastebėjus dalyvių sukčiavimą ar nesąžiningą dalyvavimą konkurse privalu nedelsiant informuoti konkurso Organizatorių.
7.2. Pretenzijos pateikimas po rezultatų paskelbimo priimamos ne vėliau kaip per 10 min.

8. ATSISAKYMAS DALYVAUTI
8.1. Konkurso dalyvis iki konkurso dienos gali el. p. info@ketekspertai.lt kreiptis į Organizatorių ir atsisakyti dalyvauti Konkurse. Atsisakius dalyvauti Konkurse, Konkurso dalyvio pateikti asmens duomenys toliau nebus tvarkomi Konkurso vykdymo tikslu, tačiau iki atsisakymo dalyvauti Konkurse tvarkyti asmens duomenys bus laikomi tvarkytais teisėtai.
8.2. Atsisakius dalyvauti konkurse po 2022 m. spalio 5 dienos arba neatvykus į konkursą renginio dieną, dalyvio mokestis nėra grąžinamas.

9. KITOS NUOSTATOS
9.1. Jei konkurso negalima organizuoti laikantis karantino reikalavimų arba dėl kitų Vyriausybės nustatytų apribojimų, dalyvio registracija ir mokestis yra perkeliamas į kitą datą, kuri skelbiama pasibaigus karantino ar kitiems renginių ribojimams, bet ne vėliau kaip per 3 mėnesius jiems pasibaigus.
9.2. Asmenys pagal šias taisykles užsiregistruodami dalyvauti konkurse patvirtina savo dalyvavimą jame, sutinka su šiomis taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis.

VšĮ „KET ekspertai“ direktorė            Solveiga Dambrauskaitė-Bakutienė

____________________